ESPAI CRE-CER

El teu espai per creure, créixer i crear

Pedagogia

PEDAGOGIA LÚDICA:

Basada en la pedagogia que treballa a través del joc. Aquesta és una eina molt enriquidora i motivant, ja que es treballen les dificultats d’aprenentatge, és a dir, quan un infant o adolescent mostra dificultats en la lectura o l’escriptura o les matemàtiques, entre d’altres, una manera més motivant és fer-ho mitjançant el joc, mitjançant activitats o exercicis on el infant o adolescent sigui protagonista i vagi aprenent al seu ritme.

 • Trastorn de la lectura, dislèxia.
 • Trastorn de l’escriptura, disgrafia.
 • Trastorn de les matemàtiques, discalcúlia.
 • Comprensió lectora.

PEDAGOGIA CREATIVA: 

Lligada a la psicologia constructivista. On mitjançant la creació i la creativitat podem aprofitar les nostres capacitats i els nostres talents per a treballar en la millora de les nostres necessitats.

El comportament dels infants o adolescents depén en part de la forma en que prenen consciència a través de les seves experiències i del context en el que es troben, o sigui fomentar la consciència per a que puguin integrar noves emocions i experiències.

Les tècniques constructivistes ajuden als infants o adolescents a construir significats de forma equilibrada. El joc és la forma natural en la que aprenen i es comuniquen, així com, les tècniques projectives ens ajuden a conèixer a través de representacions el que el infant o adolescent no verbalitza en paraules. A través de la seguretat que proporciona el joc és possible resoldre conflictes, generar respostes i fer assajos propis que l’ajudin a desenvolupar-se i a construir noves formes de ser. 

 • Tècniques projectives (dibuix- sandtray)
 • Dèficit d'atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Diagnòstic, proposta d'intervenció.
 • Dèficit d'atenció sense Hiperactivitat (TDA). Diagnòstic, proposta d'intervenció.

PEDAGOGIA EXPERIMENTAL:

Basada en l’experimentació i en descobrir. Per a un infant és molt important mirar-ho tot, conèixer i participar en noves experiències. Mitjançant aquest tipus de pedagogia es desenvolupen estratègies i eines per a descobrir les qualitats d’un mateix. Tot des d’una vessant i un reforç positiu i enriquidor.

 • Entrenament de processos cognitius com la concentració, memòria, raonament.
 • Funcions executives com l'atenció, velocitat de processament, planificació i resolució de problemes.
 • Reeducació, tècniques d’estudi, reforç escolar, organització escolar (agenda, horaris, material).
 • Habilitats d'autonomia.